Saknade avtal, grävstart och första inbetalning

Informationsmötena blev lyckade, med ca 200 hushåll som var representerade, utav de ca 300 som anmält intresse. Det var positiva tongångar och det finns ett stort intresse i vårt område för projektet.

Avtal saknas från 40-50 hushåll

Nu när vi har gått igenom inkomna avtal kan vi konstatera att vi saknar ca 40-50 hushåll som inte svarat. Vi vill därför uppmana våra medlemmar att prata med sina grannar och hjälpa till att fånga upp de som ännu inte har skickat in sina avtal samt att de som läser detta men av någon anledning missat att lämna in sina avtal, tar en sista chans och gör detta omgående!

Grävstart v 42

Grävstarten har senarelagts till vecka 42, för att vi ska hinna få klart med alla underlag såsom kartor, ledningsdragningar, upphandlingar av materiel och sist men inte minst alla avtal.

Första inbetalning i slutet av oktober

På grund av senareläggningen av grävstart kommer vi även att kunna skjuta på första inbetalningen till slutet av oktober. Utskicket av inbetalningsanmodan med skuldebrev och ett förklarande följebrev hur betalning ska ske, görs vecka 41.

Observera att inga betalningar ska göras förrän ni erhållit dessa handlingar!

Pågående arbete

De inkomna svaren är nu inlagda på kartan och bearbetas för närvarande av pumpleverantören, som ska beräkna dimensioner på ledningar och placering av de stora mellanpumpstationerna.

Vi arbetar nu parallellt med upphandling av slangmaterial och kontrakten med entreprenörer.

Vi kommer löpande att uppdatera er om projektläget på denna hemsida, så ta en titt emellanåt!

Hälsningar
Styrelsen

Ny funktionalitet: logga in med mejladress som användarnamn

Nu har jag lagt till funktionalitet så att du som är medlem kan logga in antingen med ditt medlemsnummer eller med din mejladress som användarnamn. Tidigare har endast medlemsnummer fungerat.

Obs! Du som har flera medlemsnummer behöver använda respektive medlemsnummer för att t ex vattenrapporteringen ska bli korrekt.

Skälet till förändringen att jag har sett att det har varit många misslyckade inloggningsförsök av medlemmar som försökt logga in med sitt mejladress som användarnamn, istället för sitt medlemsnummer.

Om du har problem med inloggningen så läs Hur loggar jag in?  eller kontakta mig.

//Karin, webmaster

Nu har vi klarat av två stormöten för information till våra intressenter av Avlopp och Bredband. Ni som missat eller inte haft möjlighet, har nu en sista chans i kväll, onsdag 2 september kl 18 i Rackeby Bygdegård, att ta del av den viktiga informationen, inför uppstarten av vårt stora projekt.

På mötet kommer vi att gå igenom följande:

 1. Hur långt har vi kommit – läget just nu?
 2. Projektets omfattning, antal medlemmar som anmält intresse för de olika alternativen.
 3. Avtal med kommunen, avgifter m.m.
 4. Redovisning av uppdaterad kostnadsberäkning för de olika alternativen, osäkerhetsfaktorer.
 5. Bestämmande av finansiering, upptag av insats och avtalsskrivning mellan ÖSS- VA och medlem.
 6. Detaljprojektering och dimensioneringsberäkningar av avloppssystemet.
 7. Tidplan och genomförande av entreprenaden.
 8. Bredband: lägesrapport och beskrivning av tänkt genomförande.
 9. Beskrivning och handhavande av enskild pumpstation.
 10. Frågestund
 11. Summering och avslutning.

I anslutning till mötet kommer vi att lägga ut avtalshandlingar för de olika alternativen. Det är viktigt att ni tänker igenom vilket alternativ, som ni avser välja.

Välkomna!

Styrelsen

Våren är i antågande trots den kalla nordanvinden som tappert håller emot.

Vi i styrelsen arbetar målmedvetet vidare med vårt viktiga avloppsprojekt och tar små steg framåt.

Fyra leverantörer av pumputrustningar har presenterat sina respektive koncept för lätt trycksatta avloppssystem även benämnt LTA eller LPS.

Parallellt har vi även kontakt och överläggningar med olika gräventreprenörer.

Vi väntar in de sista offerterna och kommer sedan att göra en utvärdering både tekniskt, underhålls- mässigt, miljömässigt och inte minst långsiktigt ekonomiskt.

Beräkningar visar att vi har en ansenlig ledningsdragning framför oss med närmare 9 mil avloppsledningar för att täcka in alla som anmält intresse för anslutning. Till detta kan läggas ledningsdragningen för bredband och eventuellt nya vattenmedlemmar.

Det är ett omfattande arbete med denna förprojektering och utvärdering, men vi kommer att kalla samtliga intressenter till ett stort informationsmöte under senare delen av april, när vi känner oss mogna och har fått fram relevant information.

Då vi prioriterar detta arbete med avloppsprojektet, kommer vi att behöva senarelägga årets föreningsstämma och årsmöte gentemot tidigare år. De nya stadgarna medger det och vi hoppas att ni medlemmar har lite tålamod och förståelse för detta.

Parallellt med vårt projekteringsarbete pågår en livlig diskussion om vilka vatten- och avloppsavgifter som kommunen kommer att tillämpa för boende utanför tätorten, vilket ni säkert har tagit del av efter senaste fullmäktigemötet i måndags.  Det är positivt att ärendet nu återremitteras, så att vi och övriga VA-föreningar kan få igång en konstruktiv diskussion med kommunens handläggare.

Med dessa små rader önskar vi i styrelsen alla våra medlemmar en GLAD PÅSK!

Ombildningen av vår ideella förening, Örslösa- Söne- Skalunda Vattenförening, till en ekonomisk förening är nu genomförd efter godkännande av Bolagsverket. Från och med 1 januari 2015 heter vårförening ÖSS VA Ekonomisk förening. ”ÖSS” står för Örslösa- Söne- Skalunda och ”VA” anger att vi numera är en Vatten- och Avloppsförening.

Ombildningen är gjord för att vi på ett bättre sätt skall kunna främja medlemmarnas ekonomiska intressen, inför de stora investeringarna i avloppssystem, som vi står inför.

När det gäller avloppssystem så har förprojekteringsarbetet påbörjats av styrelsen och de första kontakterna har tagits med potentiella entreprenörer, leverantörer och myndigheter.

Intresseanmälan, som skickades ut till ca 350 hushåll, har gett en väldigt god respons och drygt 270 hushåll har skickat in skriftlig anmälan om medverkan i avloppssystemet. För anslutning till bredband uppgår antalet intresseanmälningar till ca 160 hushåll.

Vi har därmed ett bra kundunderlag att utgå ifrån inför det fortsatta arbetet och förhandlingarna med leverantörer och myndigheter. Vi går en spännande tid till mötes och återkommer med information löpande på vår hemsida, så ta gärna en titt emellanåt!

GOD JUL och Gott Nytt År!

Top