Nu kan du rapportera in mätarställning

Formuläret för inrapportering av vattenmätarställning ligger nu uppe. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. loggar in för att rapportera. När du loggar in kommer du direkt till sidan För medlemmar och kan göra din inrapportering. Om du t.ex. behöver hjälp med att skapa ett lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Formuläret kommer att ligga uppe till och med söndag 20 oktober.

Snart dags för vattenavläsning

Vecka 42, 14-20 oktober, är det dags för 2019 års avläsning av vattenförbrukning på våra vattenmätare. Likt föregående år är det du som medlem som läser av din/dina vattenmätare och själv rapporterar in aktuell mätarställning.

OBSERVERA att vi förra året införde en sanktionsavgift på 1000 kr vid försenad eller utebliven inrapportering. Att tiden är så snäv beror bl a på att vi behöver säkerställa att vårt lednings-system är tätt och behöver då kunna göra avstämning mot köpet av vatten från kommunen v42, 2018 – v41, 2019.

Rapportera in elektroniskt

Vi vill be så många som möjligt att rapportera in era mätarställningar här på hemsidan, för att underlätta föreningens administration.

När du loggar in med ditt fyrsiffriga medlemsnummer kommer du direkt till sidan För medlemmar och kan göra din inrapportering. Om du t.ex. behöver hjälp med att skapa ett lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Notera att sidan för avläsning endast kommer att vara tillgänglig under v 42, vilket betyder att man inte kan lämna sina siffror elektroniskt vare sig före eller efter denna vecka.

Om du missar att rapportera in

Vid utebliven eller försenad rapport om mätarställning, kommer du som ovan nämnts att påföras en sanktionsavgift på 1000 kr och en uppskattad förbrukning, utifrån tidigare års förbrukning.

Om du har frågor angående avläsningen, kan du kontakta någon i styrelsen. Telefonnummer till alla i styrelsen finns i utskicket som du har fått hemskickat. Telefonnummer och mejladress till ordförande och sekreterare finns även här på hemsidan, under Kontakt i huvudmenyn.

Hälsningar Styrelsen

Rapport från stämman 3 april 2019

Drygt 30 medlemmar deltog på föreningsstämman, vilket motsvarar ca 10 procent av föreningens medlemmar. 

1.Verksamhetsrapporten, större händelser

Föreningens överklagande till Förvaltningsrätten angående moms på insatserna, nu avgjorts, där Förvaltningsrätten ställer sig på Skatteverkets sida och kräver moms, motsvarande ca 400 000 kr. Pengarna är redan innehållna av skatteverket, så det belastar inte likviditeten i nuläget.

De innehållna anslutningsavgifterna till kommunen samt de nya fasta årliga VA-avgifterna, som varit en tvistefråga, har också avgjorts under året. Föreningens argumentering har ej vunnit stöd, varför styrelsen tagit beslut att betala de av kommunen begärda anslutningsavgifterna

2. Ekonomi/ Resultat 2018 

Resultatet 2018 uppgår till 6 014 kr, efter att 105 000 kr tagits från tidigare års överavskrivningar, s k obeskattade reserver. Ekonomin är stabil liksom kassan.  

3. Budget/taxor 2019

Styrelsens budgetförslag för 2019 godkändes.

Den rörliga VA-taxan 2019 kommer att uppgå till 25,00 kr/m3. Priset inkluderar ett pålägg på 2,00 kr/m3 för täckande av föreningens kostnader.

Den kommunala fasta årsavgiften för VA-taxan som 2018 uppgick till 1 013 kr, har nu sänkts till 687 kr, som en följd av kritiken från VA-föreningarna på landsbygden, med krav på rättvis taxa mellan land och stad.

Mötet beslöt om oförändrad serviceavgift 2019, för de olika kategorierna:

  • Vatten/Avlopps-kund: 600 kr + moms
  • Vatten-kund: 300 kr + moms
  • Passiv kund: 0 kr

Nätavgiften som har en ”motpost” i form av amorteringarna på lånen från medlemmarna, är i stort sett lika med föregående år.

Beslutet på 2018 års stämma att införa två faktureringar per år, slog väl ut, varför detta kommer att ske även 2019. I första faktureringen som kommer maj-juni dras beloppen för: årsavgift, fast VA-avgift till kommunen samt serviceavgift.

Slutfaktureringen i november kommer då att innehålla den rörliga VA-avgiften baserad på förbrukad mängd vatten samt nätavgiften minus amorteringen på lånen. Årskostnaden för en ”åretruntboende” med 120 m3 vattenförbrukning, beräknas grovt bli ca 5 500 kr och för sommarstuga med 30 m3 vattenförbrukning, drygt 3 100 kr.

4. Stadgeändringar, §5

Ordföranden förklarade behovet av ny skrivning när det gäller insatsen för medlemskap. Den gamla formuleringen gällde insats, då föreningen var renodlad vattenförening, Med den stora nyinvestering som gjorts för att kunna erbjuda avlopp och bredband har föreningens anläggningskaptital ökat väsentligt, vilket kräver motsvarande ökning av insats, för erhållande av medlemskap. 

5. Övriga frågor på årsstämman

a) Medlems ansvar för pumpanläggning/ rätt handhavande

Föreningen har haft flera utryckningar under året, på grund av stopp i en enskilda medlemmars pumpstationer, som orsakats av att man spolat ned fel saker i avloppet. Sådana utryckningar med avhjälpande åtgärder kostar ca 8 – 10 000 kr, vilket drabbar medlemmen vid felaktigt handhavande.

Ordföranden betonade vikten av att man sköter sin avloppsanläggning och tänker på vad man spolar ned i avloppet. Absolut inte babyservetter, långfibrigt hushållspapper eller tops. Ej heller fett från stekpannor. 

b) Meddela ändrade kontaktuppgifter

Sekreteraren betonade vikten av att medlemmar meddelar ändrade kontaktuppgifter, t ex i samband med ägarbyten eller flytt, som innebär annan faktureringsadress. Likaså ändrad mejl-adress. Detta meddelas till ordförande eller sekreterare. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

c) Vattenavläsning i tid

När det gäller kommande vattenavläsning påpekade ordföranden vikten av att läsa av och skicka in begärda uppgifter vid anvisad tidpunkt. Det ger föreningen möjlighet att stämma av förbrukningen med kommunens uppgifter vid samma tidpunkt och därmed se om det finns läckage i vattenledningssystemet. Straffavgift på 1 000 kr kommer annars tas ut. 2018 släppte föreningen igenom ett antal förseningar utan straffavgift, men så kommer inte att ske 2019.

GLAD PÅSK!

Styrelsen

Tack!

Årets vattenavläsning genomfördes som bekant under vecka 42. Inrapporteringen gick mycket bättre i år än tidigare, och endast ett tjugotal saknades när tiden gick ut. Stort tack för det!

I år rapporterade 157 av föreningens drygt 300 medlemmar på hemsidan, vilket med god marginal är den högsta siffran hittills. Vi hoppas att antalet som rapporterar på hemsidan ökar även nästa år! Målet är att alla som kan rapportera elektroniskt gör det, för att underlätta administrationen.

Nya kontaktuppgifter?

Om du har ändrade kontaktuppgifter, t.ex. ägarbyte, ny postadress, ny mejladress eller nytt telefonnummer, så rapportera in detta till ordförande eller sekreterare:

Per Larsson, ordförande
Telefon: 0721-66 00 44
E-post: per.larsson@skalunda.se

Anders Andersson, sekreterare
Telefon: 070-530 82 44
E-post: anders1948@hotmail.com

Nu kan du rapportera in mätarställning

Formuläret för inrapportering av vattenmätarställning ligger nu uppe. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. loggar in för att rapportera. När du loggar in kommer du direkt till sidan För medlemmar och kan göra din inrapportering. Om du t.ex. behöver hjälp med att skapa ett lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Top