Tack!

Tack!

Årets vattenavläsning genomfördes som bekant under vecka 42. Inrapporteringen gick mycket bättre i år än tidigare, och endast ett tjugotal saknades när tiden gick ut. Stort tack för det!

I år rapporterade 157 av föreningens drygt 300 medlemmar på hemsidan, vilket med god marginal är den högsta siffran hittills. Vi hoppas att antalet som rapporterar på hemsidan ökar även nästa år! Målet är att alla som kan rapportera elektroniskt gör det, för att underlätta administrationen.

Nya kontaktuppgifter?

Om du har ändrade kontaktuppgifter, t.ex. ägarbyte, ny postadress, ny mejladress eller nytt telefonnummer, så rapportera in detta till ordförande eller sekreterare:

Per Larsson, ordförande
Telefon: 0721-66 00 44
E-post: per.larsson@skalunda.se

Anders Andersson, sekreterare
Telefon: 070-530 82 44
E-post: anders1948@hotmail.com

Nu kan du rapportera in mätarställning

Nu kan du rapportera in mätarställning

Formuläret för inrapportering av vattenmätarställning ligger nu uppe. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. loggar in för att rapportera. När du loggar in kommer du direkt till sidan För medlemmar och kan göra din inrapportering. Om du t.ex. behöver hjälp med att skapa ett lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Vattenavläsning v 42 2018

Vattenavläsning v 42 2018

Vecka 42, 15-21 oktober, är det dags att läsa av årets vattenförbrukning på våra vattenmätare. Likt föregående år är det du som medlem som läser av din/dina vattenmätare och själv rapporterar in aktuell mätarställning.

OBSERVERA,  att vi i år infört en sanktionsavgift på 1000 kr vid försenad eller utebliven inrapportering, såsom tidigare meddelats. Att tiden är så snäv beror bl a på att vi behöver säkerställa att vårt lednings-system är tätt och behöver då kunna göra avstämning mot köpet av vatten från kommunen v42, 2017 – v42, 2018.

Rapportera in elektroniskt

Vi vill be så många som möjligt att rapportera in mätarställning här på hemsidan, för att underlätta föreningens administration.

När du loggar in kommer du direkt till sidan För medlemmar och kan göra din inrapportering. Om du t.ex. behöver hjälp med att skapa ett lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Notera att sidan för avläsning endast kommer att vara tillgänglig under v 42, vilket betyder att man inte kan lämna sina siffror elektroniskt vare sig före eller efter denna vecka.

Om du missar att rapportera in

Vid utebliven eller försenad rapport om mätarställning, kommer ni som ovan nämnts att påföras en sanktionsavgift på 1000 kr och en uppskattad förbrukning, utifrån tidigare års förbrukning.

Om du har frågor angående avläsningen, kan du kontakta någon i styrelsen. Telefonnummer till alla i styrelsen finns i utskicket som föreningen skickar ut denna vecka. Telefonnummer och mejladress till ordförande och sekreterare finns även här på hemsidan, under Kontakt i huvudmenyn.

Info från föreningsstämman 10 april 2018

Info från föreningsstämman 10 april 2018

Ca 50 medlemmar deltog på föreningsstämman.

Summering av 2017

Av verksamhetsrapporten framgick att det stora avlopps-och bredbandsprojektet nu färdigställts, med ett mycket positivt resultat sett till funktion och ekonomi.

Totalt har 290 hushåll anslutits till avlopp och 229 hushåll har fått fiber framdraget för anslutning till bredband. Det blev totalt 6,9 mil grävschakt.

Stämman gav styrelsen och projektledningen en eloge för ett väl genomfört arbete.

Resultaträkningen och balansräkningen presenterades av Gunilla Fredriksson, föreningens redovisningskonsult. På grund av en positiv utfakturering från projektet för samförläggningar av vatten-, avlopps-, el- och bredbandskanalisering har ett positivt årsresultat uppnåtts på 8 865 kr. Då har även en viss överavskrivning kunnat göras på anläggningstillgångarna, vilket är mycket värdefullt för kommande år.

Ekonomi 2018

Ordföranden presenterade ett budgetförslag för 2018, som godkändes.

2018 blir första året som nya debiteringsmodellen kommer att tillämpas fullt ut på helårsbasis, när det gäller de fasta avgifterna för täckande av föreningens investeringar, samt de fasta och rörliga kommunala taxorna för vatten och avlopp.

Den rörliga VA-taxan 2018 kommer att uppgå till 23,44 kr/m3 (inkl moms) och 18,75 kr/m3 (exkl moms). Dessa priser inkluderar ett pålägg på 3,00 kr/m3 för täckande av föreningens kostnader.

Den kommunala fasta årsavgiften för VA-taxan som ursprungligen fastställdes till 857 kr i kommunfullmäktige 2015, har för 2018 höjts till 1200 kr (inkl moms).

För 2018 föreslog styrelsen en oförändrad serviceavgift för olika kategorierna enligt nedan:

  • Vatten- och avlopps-kund: 600 kr + moms
  • Vatten-kund: 300 kr + moms
  • Passiv kund: 0 kr

Mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

Nätavgiften som är en ”motpost” till amorteringarna på lånen från medlemmarna, balanserar de ökade nytillkomna avskrivningarna och varierar. ”Kostnaden” för medlemmen blir momsen på nätavgiften och den varierar mellan 450-615 kr per år för en vatten och avloppskund.

Två inbetalningar per år

Styrelsens förslag att införa två inbetalningar per år godkändes enhälligt av stämman, varför en fakturering kommer att göras med ett fast belopp av:

  • 2 700 kr för året runt-boende hushåll
  • 1 700 kr för sommarboende hushåll

Denna fakturering beräknas ske i slutet av maj och dras sedan av på den slutliga årsfaktureringen i november.

Årskostnaden för ett året runt-hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3 beräknas uppgå till ca 7 000 kr. Motsvarande kostnad för en sommarstuga med en vattenförbrukning på 30 m3, beräknas uppgå till 3 600 kr.

Avslutningsvis

Avslutningsvis gjordes en ingående redovisning av avlopps-och bredbandsprojektet. Projektet har förlöpt mycket bra både vad gäller kostnader, tidsinnehåll och sist men inte minst funktionalitet.

Årsmötet avslutades med att mötesdeltagarna bjöds på smörgåstårta för att fira det positiva projektgenomförandet.

Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift

Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift

Föreningsstämma tisdagen den 10 april

På föreningsstäman kommer vi bland annat att göra en slutredovisning av projektet och ge er möjlighet att ställa frågor, missa inte det! Kallelsen med agenda har skickats ut brevledes, men återfinnes även här nedan.

Kallelse till föreningsstämma med ÖSS VA Ekonomisk förening

Plats: Rackeby Bygdegård

Tid:   Tisdagen den 10/4-2018, kl 19.00

Föredragningslista

1.  Mötets öppnande.

2.  Val av ordförande att leda föreningsstämman.

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4.  Val av två justeringsmän till mötesprotokollet.

5.  Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.

6.  Fastställande av röstlängd.

7.  Fastställande av dagordningen

8.  Styrelsens årsredovisning av det förflutna verksamhetsåret.

9.  Revisorernas berättelse.

10.  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

11.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

12.  Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

13.  Fastställande av medlemsavgift och årsbudget.

14.  Val av styrelseledamöter, mandattid två år.

Mandattiden har gått ut för Per Larsson och Solbritt Larsson.

15.  Val av en suppleant till styrelsen, mandattid två år.

Mandattiden har gått ut för Göran Alfredsson.

16.  Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.

17.  Val av två firmatecknare inom styrelsen.

18.  Val av två revisorer, jämte en suppleant.

Gunnar Berg har avsagt sig omval.

19.  Val av ledamot till valberedningen, mandattid tre år.

Mandattiden har gått ut för Göran Smedegård.

20.  Val av sammankallande bland valberedningens ledamöter.

21.  Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till föreningsstämman.

Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att föreningsstämman utlysts.

Styrelsen kommer att ge en slutrapportering av Avlopps-och Bredbandsprojektet.

Styrelsen önskar ta upp frågan om att införa två utdebiteringstillfällen per år.

Fråga om Återbetalning av enskild medlems insats.

22.  Övriga ärenden.

23.  Mötets avslutande.

Välkomna! OBS! Vi bjuder på fika.

Skuldebrev efterlyses

Vi saknar skuldebrev från det senaste utskicket av medlemslån, från ett antal av våra medlemmar.

Skuldebrevet, som är medlemmens bevis för utlåning av pengar till föreningen och således ett värdepapper, skickades ut i 2 exemplar varav det ena skulle skickats tillbaka efter påskrift, till vår ordförande Per Larsson i frankerat kuvert. Vi vill be er som missat detta, att skicka in senaste skuldebrevet så snart som möjligt. Utan skuldebrev blir er inbetalning en gåva till föreningen och det hade ni kanske inte tänkt er.

Snart två års drift av avloppssystemet

Vi kan nu efter snart två års drift av de första installationerna, konstatera att vårt avloppssystem pumpar på riktigt bra. Hittills är det endast fem driftsavbrott, varav två vid uppstart och nu i vinter ett på grund av termostatfel samt ett då värmeelement lagt av, båda garantiärenden.

Det mest uppseendeväckande stoppet orsakades av att felaktigt material, (baby-servetter) hade spolats ned i toaletten (se bild), vilket ledde till att kunden fick betala utryckning och reparation. För att bibehålla god driftssäkerhet är det viktigt att ni alla tänker på vad ni spolar ned i toaletten och övriga avlopp.

Vi bifogar här en bra info från Alltjänst i Lidköping, som handhar servicen av våra pumpar.

Servitutsavtal

Nya servitutsavtal har upprättats och överlämnats till markägare inom vårt verksamhetsområde. Vi saknar en del påskrifter samtidigt som vi ännu inte lyckats få kontakt med några markägare. Vi vill dock uppmana de markägare som har fått ut avtal, men inte skrivit på och skickat tillbaka, att göra detta så snart som möjligt, så att vi kan slutföra och registrera in avtalen.

Hälsningar
Styrelsen

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Top