Stadgar för ÖSS VA Ekonomisk förening

Antagna på Extra Föreningsstämma den 14 oktober 2014. Reviderade vid Föreningsstämma den 7 april 2020.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn och firma är ÖSS VA Ekonomisk förening.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla renvattenanläggning samt leverera vatten till medlemmarnas fastigheter inom Örslösa, Söne och Skalunda i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Föreningen har dessutom till ändamål att tillhandahålla anslutningar till rörledningar för avlopp och bredband. Föreningen kan även bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet, såsom reningsverk. Föreningens tjänster erbjuds under förutsättning att teknik och ekonomi tillåter samt att myndigheter så godkänner.

Medlem deltar i verksamheten genom att ansluta sig till förenings ledningsnät gällande vatten och/ eller avlopp samt nyttja föreningens tjänster.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet (arrendator skall jämföras med fastighetsägare i dessa stadgar) inom föreningens verksamhetsområde och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra med förverkligandet av föreningens ändamål.

Medlemskap i föreningen förvärvas efter skriftlig ansökan till föreningens styrelse, som har att pröva inträde i föreningen med hänsyn till anläggningarnas kapacitet och befintliga medlemmars vattenförsörjning.

§ 5 Medlems insats och åligganden

Medlem skall delta med den på föreningsstämman fastställda årliga medlemsavgiften per ansluten fastighet, dock högst 500 kr.

Härutöver skall medlem erlägga av styrelsen fastställd insatsavgift som baseras på den totala kostnaden, vilken delas lika på antalet fastigheter från start.

Insatsavgiften i oktober 2018 uppgår till 30 037 kr för enbart vattenanslutning, resp 82 227 kr för vatten o avlopps-anslutning och 89 227 kr för vatten– avlopps- och bredbandsanslutning. Samtliga insatsavgifter är exklusive moms och räknas om löpande med gällande konsumentpris-index.

Dessutom tillkommer de av Lidköpings kommun beslutade anslutningsavgifterna för det kommunala vatten- och avloppsnätet. Fastigheter med mer än en förbrukande lägenhet betalar dessutom ytterligare 12,5 % av insatsavgiften per lägenhet efter den första. Skulle medlem, som har mer än en förbrukande lägenhet på sin fastighet, avstycka eller fastighetsreglera fastigheten så den extra förbrukande lägenheten får egen fastighetsbeteckning, skall resterande del av insatsavgiften, 87,5% uppräknat med konsumentprisindex, erläggas till föreningen av den medlem som är ägare till den först anslutna fastigheten. Om medlemmen själv, helt eller delvis, har bekostat ledningsdragningen fram till den avstyckade fastigheten skall det beloppet, uppräknat med konsumentprisindex, dras av från det som skall erläggas. Skulle det belopp som skall dras ifrån överstiga det som skall erläggas kan vattenföreningen inte bli skyldig att betala ut mellanskillnaden till medlemmen. Gjorda utlägg för ledningsdragning skall kunna verifieras.

Insatsen skall betalas inom 30 dagar, när medlemskap beviljats och i övrigt på det sätt styrelsen beslutar.

§ 6 Extra uttaxering

Skulle för föreningens verksamhet erfordras extra uttaxering, må sådan beslutas av ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsmöte.

§ 7 Förbrukningsavgift

För begagnande av förenings anläggning är medlem skyldig att erlägga bruknings-avgift enligt å föreningsstämma beslutad taxa. Brukningsavgiften skall i första hand bestämmas som avgift per kubikmeter förbrukad vattenmängd, men kan även tas ut som schablonavgift, enligt av årsmöte beslutad taxa.

§ 8 Underhåll och reparationer

Alla arbeten å föreningens anläggningar skall utföras av styrelsen eller den som styrelsen utsett därtill. Det åligger styrelsen att tillse att driften och underhålIet av föreningens anläggningar handhas på mest ekonomiska sätt.

§ 9 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om lägst fem och högst 7 ledamöter, jämte två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman väljer ordförande för föreningen bland styrelsens ledamöter, medan styrelsen utser övriga funktionärer inom styrelsen.

§ 10 Styrelseledamot/Suppleant

Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen, ställföreträdare för medlem enligt lag eller vara företrädare för juridisk person som är medlem, samt vara myndig.

§ 11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen utser därtill.

§ 12 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses två revisorer samt en revisorsuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisor skall vara myndig och här i riket bosatt svensk medborgare.

§ 13 Styrelsemöten

Samtliga styrelseledamöter kallas till sammanträde. Skulle ordinarie ledamot anmäla förhinder kallas valfri suppleant. Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande och om beslut ense. Ärende må dock inte avgöras, med mindre så vitt möjligt samtliga styrelseledamöter erhållit tillfälle att deltaga i ärendets behandling. Vid sammanträde föres protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare minst en annan styrelseledamot. Efter varje styrelsesammanträde lämnas, för kännedom, kopia på sammanträdesprotokollet till styrelsens ledamöter och suppleanter.

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 Årsredovisning

Årsredovisningen skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisorerna skall avgiva en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före föreningsstämman. I berättelsen skall bland annat anges huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes. Anmärkningar gjorda av revisorerna skall meddelas styrelsen för yttrande före revisionsberättelsens upprättande.

§ 16 Överlåtelsevillkor

Den som förvärvat till föreningens anläggning ansluten fastighet, inträder i överlåtarens ställe som medlem i föreningen. Bland överlåtelsevilIkoren skall inryckas en bestämmelse, att förvärvaren övertager skyldigheter till föreningen. Anmälan om överlåtelsen göres senast sex månader efter förvärvet till förenings styrelse.

§ 17 Tillkommande medlemsansökningar

Om ny medlem beviljas inträde för fastighet som ej var ansluten till anläggningen vid föreningens bildande, skall han betala, förutom fastställd medlemsavgift, insatsavgift. Insatsavgiften skall vara lika stor som vid föreningens bildande, uppräknat med konsumentprisindex. Vad beträffar den kommunala anslutningsavgiften betalar ny medlem den anslutningsavgift som vid tillfället för anslutning gäller i kommunen. Den nye medlemmen bekostar själv allt arbete och material för ledningsdragning ifrån föreningens huvudledning. Han skall också följa styrelsens anvisningar vad gäller anslutningsplats på huvudledning, dimensionering och vad styrelsen i övrigt anvisar. Skulle styrelsen finna att det kan vara till gagn för föreningen med överdimensionering eller annat som fördyrar det som normalt krävs för anslutningen i fråga, betalar föreningen mellanskillnaden. Den tillkom-mande ledningen fram till och med servisventil samt vattenmätaren ägs och underhålls efter färdigställandet av föreningen.

§ 18 Utträde ur föreningen/ Avgång

Önskar medlem utträde ur föreningen skall han anmäla detta till styrelsen senast sex månader före utträdet. Vid utträdandet plomberas ledningar till medlems fastighet. Av medlemmen inbetalade insatssavgifter återbetalas ej. Skulle medlem åter ansöka om och beviljas inträde, eller om fastigheten fått ny ägare som vill återansluta fastigheten till föreningens anläggning, erlägges halv insatsavgift uppräknad med konsumentprisindex.

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar, sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 19 Fastighetsägare

Medlem är utan särskild ersättning skyldig att upplåta mark för anläggande, reparation och förnyelse av föreningens ledningar. Vid eventuell skada på markanläggning och växande gröda kan skälig ersättning utgå.

§ 20 Utrustning

Ledningar dras till tomtgräns på fastigheten (arrendetomten). Servisventil, som satts vid tomtgräns och vattenmätare ägs av föreningen. Placering av vattenmätaren skall ske i samråd med föreningen.

Föreningen avlämnar ansluten avloppsbrunn/pumpstation på lämplig plats på fastigheten, färdig att anslutas till egna fastigheten/bostaden.

Medlem ansvarar för att inga stopp uppstår i sin pumpstation och om så sker åtgärdar problemet på egen bekostnad. Dessutom på egen bekostnad svara för inkoppling i sin fastighet/bostad samt ansvara för utrustning som monterats på föreningens bekostnad.

§ 21 Försumlighet

Medlem är skyldig att underkasta sig bestämmelserna i de reglementen som kunna bliva fastställda för föreningens anläggning. Medlem, som beträffande sina skyldigheter mot föreningen uppenbarligen tredskas, ej uppfyller sina ekonomiska åtaganden eller visar sig försumlig vid företagets genomförande, äger ej rätt att ansluta sina ledningar till förenings anläggning. Först sedan den försumlige fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa stadgar tillåtes inkoppling. Ärende av ifrågavarande slag avgörs av ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsmöte.

§ 22 Kontroll

Medlem får ej förvägra föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedd kontrollant, rätt till inspektion av till anläggningen anslutna ledningar, installationer m.m.

§ 23 Vidareleverans

Medlem äger ej rätt att, utan styrelsens medgivande, vidareleverera eller försäIja av föreningen levererat vatten. Ej heller att till någon del koppla samman annan vattenkälla med föreningens ledningar.

§ 24 Uteslutande

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa stadgar kan uteslutas ur föreningen, varvid vattenledningen till den uteslutna medlemmens fastighet plomberas. Uteslutning beslutas av ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsmöte. Av medlemmen inbetalade insatsavgifter återbetalas ej. För återanslutning av utesluten fastighet till föreningens anläggning gäller det som stadgats i §18 gällande medlem som sökt utträde ur föreningen.

§ 25 Föreningens förbindelser

För föreningens förbindelser svara endast föreningens tillgångar, däri inräknade förfallna men ej inbetalda avgifter och enligt § 5 uttaxerade belopp.

§ 26 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

§ 27 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner påkallat eller när minst en revisor eller minst 1/10 av föreningens medlemmar för uppgivet ändamål skriftligen anhåller om det hos styrelsen.

§ 28 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas å ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma. Alla föreningsstämmor hålls inom verksamhetsområdet på tid som bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor i förväg och senast en vecka före extra stämma. Kallelse sker antingen skriftligen genom brev med post eller via e-mail eller genom anslag på sätt som föreningen bestämmer.

I kallelsen angives de ärenden som skall förekomma på årsmötet. Andra meddelanden till medlemmarna lämnas på motsvarande sätt.

Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta, skriftligen.

§ 29 Stadgeändringar

För ändring av föreningens stadgar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande  föreningsstämmor.

§ 30 Ordförande och rösträtt

Vid föreningsstämma väljes ordförande för tillfället. Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst.

§ 31 Valberedning

Föreningsstämman skall förberedas av en valberedning om tre personer. Valberedningen utses på ordinarie föreningsstämma med en mandattid på tre år. År ett väljs en ledamot på ett år, en ledamot på två år och den tredje ledamoten på tre år. Bland valberedningens ledamöter skall föreningsstämman utse en för valberedningens sammankallande ansvarig. Valberedningen har att vid föreningsstämman komma med förslag till de personval som enligt stadgarna skall förekomma. Dessutom skall valberedningen vid föreningsstämman komma med förslag på ersättningens storlek till styrelse och revisorer.

§ 32 Ärenden på ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande att leda föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Fastställande och godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän att justera protokollet.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning för det förflutna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras .
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Fastställande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.
 11. Fastställande av medlemsavgift och årsbudget.
 12. Val av så många styrelseledamöter som på grund av utgången mandattid står i tur att omväljas. Mandattid 2 år.
 13. Val av en suppleanter. Mandattid 2 år.
 14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.
 15. Val av två revisorer, jämte en suppleant.
 16. Val av ledamot till valberedningen. Mandattid 3 år.
 17. Val av sammankallande bland valberedningens ledamöter.
 18. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till föreningsstämman. Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att föreningsstämman utlysts.
 19. Övriga ärenden.

§ 33 Upplösande av föreningen

Vid föreningens upplösande skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 34 Lag om ekonomiska föreningar

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.