Kallelse till föreningsstämma med ÖSS VA Ekonomisk förening

Plats: Rackeby Bygdegård

Tid: Onsdagen den 5 april 2023, kl 19 00

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda föreningsstämman.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Val av två justeringsmän till mötesprotokollet.
 5. Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens årsredovisning av det förflutna verksamhetsåret, Resultat- och Balansräkning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den
  fastställda balansräkningen skall disponeras.
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Fastställande av medlemsavgift och årsbudget.
 14. Val av styrelseledamöter, mandattid två år.
  Mandattiden har gått ut för Arne Andreae, Per-Ivar Göransson och Anders Andersson.
 15. Val av en suppleant till styrelsen, mandattid två år.
  Mandattiden har gått ut för Conny Lång.
 16. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.
 17. Val av två revisorer, jämte en suppleant.
 18. Val av ledamot till Valberedning, mandattid 3 år.
  Mandattiden har gått ut för Stig Holmqvist.
 19. Val av sammankallande bland valberedningens ledamöter.
 20. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till föreningsstämman.
  Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att
  föreningsstämman utlysts.
 21. Övriga ärenden
  Styrelsen kommer muntligen att förtydliga föreningens regelverk, ”spelregler” och vad vi har att
  förhålla oss till enligt våra stadgar. Tar gärna in synpunkter från medlemmarna!
 22. Mötets avslutande.

Välkomna! OBS! Vi bjuder på smörgåstårta!

//Styrelsen