Kallelse till föreningsstämma med ÖSS VA Ekonomisk förening

Plats: Rackeby Bygdegård 

Tid:   Tisdagen den 2 april 2024, kl 19 00 

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda föreningsstämman.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Val av två justeringsmän till mötesprotokollet.
 5. Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens årsredovisning av det förflutna verksamhetsåret, Resultat- och Balansräkning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Fastställande av medlemsavgift och årsbudget.
 14. Val av styrelseledamöter, mandattid två år.
  Mandattiden har gått ut för Per Larsson och Solbritt Larsson.
 15. Val av en suppleant till styrelsen, mandattid två år.
  Mandattiden har gått ut för Marcus Ahlén.
 16. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.
 17. Val av två revisorer, jämte en suppleant.
 18. Val av ledamot till Valberedning, mandattid 3 år.
  Mandattiden har gått ut för Marie Friman.
 19. Val av sammankallande bland valberedningens ledamöter.
 20. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till föreningsstämman.
  Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att föreningsstämman utlysts.

  Styrelsen kommer att förtydliga föreningens regelverk, ”spelregler” och vad vi har att förhålla oss till enligt våra stadgar, speciellt §5 ”Medlems insats och åligganden” samt §24 ”Uteslutande”.
  Aktuellt just nu i samband med genomförda inventeringar av ”Tillkommande lägenheter”!
 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande.

Välkomna!

OBS! Vi bjuder på smörgåstårta!

Styrelsen