Instruktion för pumpstation LPS2000E/ 2000EIV

LPS-enheten/ pumpen, har inget krav på förebyggande underhåll eller service. Principen är att pumpstationen går utan tillsyn, tills en avvikelse noteras, t ex i form av att röda larmlampan tänds eller börjar blinka.

Åtgärder vid driftstörning

Larmlampan varnar för en hög vattennivå i pumpsumpen. När larmlampan lyser skall inte avloppsvatten spolas från huset. Orsaken till driftstörningen ska genast kontrolleras.

Om larmlampan blinkar eller pumpen inte fungerar ska man göra följande:

  1. Kolla säkringar för pump och larm/manöver. Om någon av dessa löst ut/är trasiga, försök återställa eller byta säkring. Skulle dom lösa ut omedelbart igen är det fel på anläggningen.
  2. Kolla i avloppsbrunnen.
    1. Lyft upp isolerlocket med en kratta eller liknande.
    2. Hur hög är vätskenivån i brunnen?
    3. Går pumpen, står den bara och brummar eller är den helt död?

När du gjort detta, använd så lite vatten som möjligt, dra ur stickproppen till pumpen och ring eller sms:a till
Per Larsson 0721- 66 00 44 som vid behov kontaktar Vallebygdens Elektriska.

OBS! Lyft ALDRIG upp pumpen ur brunnen utan att bryta strömmen eller dra ut stickproppen till pumpen.

Vad får slängas i avloppet?

Tänk på vad du slänger i avloppet. Avloppet inte är en avfallsbrunn, utan ska bara tillföras normalt spillvatten. I toaletten skall du bara spola ner kiss, bajs och toapapper!

Pumpen är en skärande pump, som skär sönder och finfördelar de fasta partiklarna i avloppsvattnet. Om fel saker spolas ner ökar risken för driftstörningar/skada, och det som hamnar i er pumpstation kan bara ni ha spolat ner.

Avloppet får absolut inte tillföras sand, grus eller fasta föremål såsom trasor, tamponger, tops och liknande. Våtservetter (t ex städservetter och sådana som används till bebisar), tvättlappar och hushållspapper får inte heller spolas ner i toaletten.

Det är förbjudet att tillföra avloppet avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, liksom sura, frätande eller giftiga vätskor, samt läkemedel.

Spola inte ned fett från stekpannor o dyl. Torka istället ur med papper och släng i hushållsavfallet.

Dag- och dräneringsvatten ska inte vara anslutet till avloppet.

Vad som får slängas i avloppet regleras i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen).

Vem ansvarar för att pumpen fungerar?

Vid kvarvarande fel kommer vanligtvis serviceföretaget och sätter in en ersättningspump. Felet analyseras och orsak till stopp fastställs, liksom ansvarsfrågan.

Föreningen ansvarar för normalt underhåll av pumpanläggningen, men vid misskötsel och felaktig användning av anläggningen får den enskilde medlemmen stå för kostnaden.