Rapport från stämman 3 april 2019

Drygt 30 medlemmar deltog på föreningsstämman, vilket motsvarar ca 10 procent av föreningens medlemmar. 

1.Verksamhetsrapporten, större händelser

Föreningens överklagande till Förvaltningsrätten angående moms på insatserna, nu avgjorts, där Förvaltningsrätten ställer sig på Skatteverkets sida och kräver moms, motsvarande ca 400 000 kr. Pengarna är redan innehållna av skatteverket, så det belastar inte likviditeten i nuläget.

De innehållna anslutningsavgifterna till kommunen samt de nya fasta årliga VA-avgifterna, som varit en tvistefråga, har också avgjorts under året. Föreningens argumentering har ej vunnit stöd, varför styrelsen tagit beslut att betala de av kommunen begärda anslutningsavgifterna

2. Ekonomi/ Resultat 2018 

Resultatet 2018 uppgår till 6 014 kr, efter att 105 000 kr tagits från tidigare års överavskrivningar, s k obeskattade reserver. Ekonomin är stabil liksom kassan.  

3. Budget/taxor 2019

Styrelsens budgetförslag för 2019 godkändes.

Den rörliga VA-taxan 2019 kommer att uppgå till 25,00 kr/m3. Priset inkluderar ett pålägg på 2,00 kr/m3 för täckande av föreningens kostnader.

Den kommunala fasta årsavgiften för VA-taxan som 2018 uppgick till 1 013 kr, har nu sänkts till 687 kr, som en följd av kritiken från VA-föreningarna på landsbygden, med krav på rättvis taxa mellan land och stad.

Mötet beslöt om oförändrad serviceavgift 2019, för de olika kategorierna:

  • Vatten/Avlopps-kund: 600 kr + moms
  • Vatten-kund: 300 kr + moms
  • Passiv kund: 0 kr

Nätavgiften som har en ”motpost” i form av amorteringarna på lånen från medlemmarna, är i stort sett lika med föregående år.

Beslutet på 2018 års stämma att införa två faktureringar per år, slog väl ut, varför detta kommer att ske även 2019. I första faktureringen som kommer maj-juni dras beloppen för: årsavgift, fast VA-avgift till kommunen samt serviceavgift.

Slutfaktureringen i november kommer då att innehålla den rörliga VA-avgiften baserad på förbrukad mängd vatten samt nätavgiften minus amorteringen på lånen. Årskostnaden för en ”åretruntboende” med 120 m3 vattenförbrukning, beräknas grovt bli ca 5 500 kr och för sommarstuga med 30 m3 vattenförbrukning, drygt 3 100 kr.

4. Stadgeändringar, §5

Ordföranden förklarade behovet av ny skrivning när det gäller insatsen för medlemskap. Den gamla formuleringen gällde insats, då föreningen var renodlad vattenförening, Med den stora nyinvestering som gjorts för att kunna erbjuda avlopp och bredband har föreningens anläggningskaptital ökat väsentligt, vilket kräver motsvarande ökning av insats, för erhållande av medlemskap. 

5. Övriga frågor på årsstämman

a) Medlems ansvar för pumpanläggning/ rätt handhavande

Föreningen har haft flera utryckningar under året, på grund av stopp i en enskilda medlemmars pumpstationer, som orsakats av att man spolat ned fel saker i avloppet. Sådana utryckningar med avhjälpande åtgärder kostar ca 8 – 10 000 kr, vilket drabbar medlemmen vid felaktigt handhavande.

Ordföranden betonade vikten av att man sköter sin avloppsanläggning och tänker på vad man spolar ned i avloppet. Absolut inte babyservetter, långfibrigt hushållspapper eller tops. Ej heller fett från stekpannor. 

b) Meddela ändrade kontaktuppgifter

Sekreteraren betonade vikten av att medlemmar meddelar ändrade kontaktuppgifter, t ex i samband med ägarbyten eller flytt, som innebär annan faktureringsadress. Likaså ändrad mejl-adress. Detta meddelas till ordförande eller sekreterare. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

c) Vattenavläsning i tid

När det gäller kommande vattenavläsning påpekade ordföranden vikten av att läsa av och skicka in begärda uppgifter vid anvisad tidpunkt. Det ger föreningen möjlighet att stämma av förbrukningen med kommunens uppgifter vid samma tidpunkt och därmed se om det finns läckage i vattenledningssystemet. Straffavgift på 1 000 kr kommer annars tas ut. 2018 släppte föreningen igenom ett antal förseningar utan straffavgift, men så kommer inte att ske 2019.

GLAD PÅSK!

Styrelsen