Rapport från föreningsstämman

Rapport från föreningsstämman

ÖSS VA Ekonomisk förening höll årsstämma 26 april. Den rönte stort intresse med närmare 80 närvarande medlemmar.

Den formella delen bjöd inte på några överraskningar, men då detta var första ordinarie stämman sedan ombildningen till ekonomisk förening hade den ekonomiska redovisningen gjorts på nytt sätt. Efter styrelsens redovisning av det gångna året och revisorernas rapport, beviljades styrelsen ansvarsfrihet och budget för 2016 godkändes.

Vattentaxan har inte kunnat fastställas då kommunens aviserade avgifter har överklagats och är under prövning i förvaltningsrätten. Stämman beslutade dock att följa styrelsens förslag att lägga på 2 kr per kubikmeter på kommunens pris, för att täcka upp för ökade omkostnader.

Stämman beslutade även att höja medlemsavgiften 2017, för att parerar de större omkostnaderna som den expanderade verksamheten genererar.

Det stora ”Avloppsprojektet” där grävningen startades upp hösten 2015, har dominerat händelserna under gångna året och krävt stor arbetsinsats från styrelsemedlemmarna. Projektet redovisades separat i den ekonomiska rapporteringen.

Snabbrapport från
Anders Andersson, sekreterare