Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift

Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift

Föreningsstämma tisdagen den 10 april

På föreningsstäman kommer vi bland annat att göra en slutredovisning av projektet och ge er möjlighet att ställa frågor, missa inte det! Kallelsen med agenda har skickats ut brevledes, men återfinnes även här nedan.

Kallelse till föreningsstämma med ÖSS VA Ekonomisk förening

Plats: Rackeby Bygdegård

Tid:   Tisdagen den 10/4-2018, kl 19.00

Föredragningslista

1.  Mötets öppnande.

2.  Val av ordförande att leda föreningsstämman.

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4.  Val av två justeringsmän till mötesprotokollet.

5.  Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.

6.  Fastställande av röstlängd.

7.  Fastställande av dagordningen

8.  Styrelsens årsredovisning av det förflutna verksamhetsåret.

9.  Revisorernas berättelse.

10.  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

11.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

12.  Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

13.  Fastställande av medlemsavgift och årsbudget.

14.  Val av styrelseledamöter, mandattid två år.

Mandattiden har gått ut för Per Larsson och Solbritt Larsson.

15.  Val av en suppleant till styrelsen, mandattid två år.

Mandattiden har gått ut för Göran Alfredsson.

16.  Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.

17.  Val av två firmatecknare inom styrelsen.

18.  Val av två revisorer, jämte en suppleant.

Gunnar Berg har avsagt sig omval.

19.  Val av ledamot till valberedningen, mandattid tre år.

Mandattiden har gått ut för Göran Smedegård.

20.  Val av sammankallande bland valberedningens ledamöter.

21.  Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till föreningsstämman.

Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att föreningsstämman utlysts.

Styrelsen kommer att ge en slutrapportering av Avlopps-och Bredbandsprojektet.

Styrelsen önskar ta upp frågan om att införa två utdebiteringstillfällen per år.

Fråga om Återbetalning av enskild medlems insats.

22.  Övriga ärenden.

23.  Mötets avslutande.

Välkomna! OBS! Vi bjuder på fika.

Skuldebrev efterlyses

Vi saknar skuldebrev från det senaste utskicket av medlemslån, från ett antal av våra medlemmar.

Skuldebrevet, som är medlemmens bevis för utlåning av pengar till föreningen och således ett värdepapper, skickades ut i 2 exemplar varav det ena skulle skickats tillbaka efter påskrift, till vår ordförande Per Larsson i frankerat kuvert. Vi vill be er som missat detta, att skicka in senaste skuldebrevet så snart som möjligt. Utan skuldebrev blir er inbetalning en gåva till föreningen och det hade ni kanske inte tänkt er.

Snart två års drift av avloppssystemet

Vi kan nu efter snart två års drift av de första installationerna, konstatera att vårt avloppssystem pumpar på riktigt bra. Hittills är det endast fem driftsavbrott, varav två vid uppstart och nu i vinter ett på grund av termostatfel samt ett då värmeelement lagt av, båda garantiärenden.

Det mest uppseendeväckande stoppet orsakades av att felaktigt material, (baby-servetter) hade spolats ned i toaletten (se bild), vilket ledde till att kunden fick betala utryckning och reparation. För att bibehålla god driftssäkerhet är det viktigt att ni alla tänker på vad ni spolar ned i toaletten och övriga avlopp.

Vi bifogar här en bra info från Alltjänst i Lidköping, som handhar servicen av våra pumpar.

Servitutsavtal

Nya servitutsavtal har upprättats och överlämnats till markägare inom vårt verksamhetsområde. Vi saknar en del påskrifter samtidigt som vi ännu inte lyckats få kontakt med några markägare. Vi vill dock uppmana de markägare som har fått ut avtal, men inte skrivit på och skickat tillbaka, att göra detta så snart som möjligt, så att vi kan slutföra och registrera in avtalen.

Hälsningar
Styrelsen

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Avlopps- och bredbandsprojektet är avslutat

Avlopps- och bredbandsprojektet är avslutat

Ett händelserikt år går mot sitt slut och vårt stora avlopps- och bredbandsprojekt är avslutat och i hamn!

Arbetsgruppen för projektet hade ett avslutande byggmöte den 14 december och kunde vid summeringen av projektet konstatera att det hela förlöpt mycket bra både vad gäller kostnader, tidsinnehåll och sist men inte minst funktionalitet. En starkt bidragande orsak är att vi haft duktiga entreprenörer med ett bra inarbetat arbetskoncept vad gäller arbetsmetoder, val av maskinutrustning och bemanning. Valet av pumpkoncept har också bidragit till en smidig inkoppling och igångkörning av systemet.

Ökat antal medlemmar

Antalet anslutna har sedan projektstart, hösten 2015, ökat med ca 30 st på avloppssidan och uppgår nu till 290 anslutna. På bredbandssidan ökade antalet anslutna från 190 till 229 stycken. Till dessa ska läggas ett 50-tal medlemmar, i Skalunda/Rackeby-området, som redan hade bredband, varför vi nu har en mycket hög bredbandstäckning i vårt område.

Antalet nytillkomna gjorde att grävschaktets längd ökade från 6,3 till 6,9 mil och projektomslutningen ökade från ursprungliga 28 milj kr till 35 milj kr. Positivt nog har vi kunnat väga upp de ökade kostnaderna med ökade intäkter, som i projektbokslutet till och med gett ett överskott, vilket dragits av från den senaste fakturerade slutbetalningen.

Projektuppföljning

Projektet är således avslutat, men en inventering och kvalitetsuppföljning av pumpinstallationerna görs för närvarande av Per Larsson, för att säkra upp så att isolerskivor för frostskydd m.m. är rätt placerade långt ned i brunnen, inför den kommande vintern.

En del medlemmar har hört av sig och haft frågor kring faktureringen som gjorts. Vi vill uppmana er att läsa det följebrev som bifogades i utskicket eller kontakta någon i styrelsen.

Vi som jobbat med projektet och alla kringliggande frågor under året vill passa på att önska alla medlemmar med familjer

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Styrelsen

Vattenavläsning v 42

Vattenavläsning v 42

Vecka 42, 16-22 oktober, är det dags att läsa av årets vattenförbrukning på våra vattenmätare. Likt föregående år är det du som medlem som läser av din/dina vattenmätare och själv rapporterar in aktuell mätarställning, med undantag för medlemmar med nr 0002 till och med nr 0095.

Vattenmätare har en begränsad livslängd och slits ut med tiden, därför kommer vi i år att påbörja utbytet av de äldsta. Per Larsson kommer att kontakta er med nr 0002-0095 och gör samtidigt avläsning.

Rapportera in elektroniskt

Vi vill be så många som möjligt att rapportera mätarställningar här på hemsidan, för att underlätta föreningens administration.

När du loggar in kommer du direkt till sidan För medlemmar och kan göra din inrapportering. Om du t.ex. behöver hjälp med att skapa ett lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Notera att sidan för avläsning endast kommer att vara tillgänglig under v 42, vilket betyder att man inte kan lämna sina siffror elektroniskt vare sig före eller efter denna vecka.

Om du missar att rapportera in

Vid utebliven rapport om mätarställning kommer en uppskattad förbrukning utifrån tidigare års förbrukning att göras.

Om du har frågor angående avläsningen, kan du kontakta någon i styrelsen. Telefonnummer till alla i styrelsen finns i utskicket som föreningen skickar ut denna vecka. Telefonnummer och mejladress till ordförande och sekreterare finns under Kontakt i huvudmenyn.

Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning

Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning

Vi har nu grävt klart alla lednings-schakt! Det blev totalt 6,9 mil. Den 28 augusti gjorde Grävtjänst i Götene klart sista lednings-schaktet ner till Tomten i Skalunda.

Två glada män från Götene Grävtjänst vid en grävmaskin av märket New Holland.Två glada män från Götene Grävtjänst står på en gräsmatta vid en gräv- och schaktmaskin.

Återstående arbete

Det arbete som nu återstår är att gräva in och ansluta de sista 20 husen i Skalunda-området. Antalet intressenter har ökat under projektets gång och vi kan nu räkna in 310 st på avloppssidan.

På bredbandssidan återstår att ansluta ca 40 fastigheter, av de 229 intressenterna. När det gäller bredbandsidan så hade redan ett antal medlemmar i Skalunda/Rackeby bredbandsanslutning via RGSS-bredbandsförening.

Slutbetalning i oktober

Projektet har gått mycket bra, tack vare våra duktiga entreprenörer, där största arbetsinsatsen naturligtvis har legat på våra grävare, Grävtjänst i Götene, som grävt ledningsschaktet för hela avloppssystemet samt på MLS Entreprenad AB/ Magnus Lidberg, som grävt in anslutningarna till respektive hus.

Det är dock många runt omkring ett sånt här stort projekt, när det gäller att finna framkomliga vägar både i terrängen och med markägare samt sist men inte minst med kommun o myndigheter.

Projektet har vuxit i storlek sedan start med ca 30 fler anslutna och med hänsyn till detta är det skönt att vi kunnat hålla tidplanen. På kostnadssidan ser det ut som vår ursprungliga kalkyl håller, även om det finns en del osäkra poster kring anslutningsavgifter till kommunen samt ett antal kvarvarande fakturor som gör att vi ännu inte kunnat göra ett projektbokslut.

Så snart vi fått in alla fakturor, skall detta göras och vi planerar att skicka ut slutfakturorna till våra medlemmar under oktober. Så räkna med att slutbetalning skall ske i oktober!

Pumparna fungerar bra

Hittills har våra pumpar fungerat klanderfritt, endast två stopp har noterats och båda tros ha haft sin orsak i sen inkoppling till ett par hushåll, vilket i sin tur orsakat proppbildning i anslutande ledning.

Vid inspektion och översyn på enskilda pumpanläggningar, ser vi att de pumpanläggningar som använts med normala vattenförbrukningar har en god miljö (lukt) och renhet, medan pumpanläggningar som körts med” snål” vattenförbrukning ger upphov till illaluktande miljö i brunnen samt en mer trögflytande grå pappersmassa, som kan ge framtida proppar. Uppmaning till våra medlemmar är därför att ej ”dumsnåla” med spolningarna på toaletten, i synnerhet inte i sommarstugan som stängs ned inför vintern.

Påminnelse till sommarstugeägarna

Vi vill också uppmana sommarstugeägarna att göra avläsning av sina vattenmätare innan ni lämnar stugan och stänger igen inför vintern, så att ni kan uppge rätt vattenförbrukning när rapportering skall ske i okt/nov.

/Projektledningen

SparaSpara

Logga in för att få mer information

Logga in för att få mer information

På medlemssidan finns information från årsstämman och lägesrapport för avlopps- och bredbandsprojektet. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. kan logga in med hjälp av länkarna högst upp på sidan, och läsa den informationen. Får du problem med inloggningen så kontakta Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Top