Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift

Föreningsstämma tisdagen den 10 april

På föreningsstämman kommer vi bland annat att göra en slutredovisning av projektet och ge er möjlighet att ställa frågor, missa inte det! Kallelsen med agenda har skickats ut brevledes, men återfinnes även här nedan.

Kallelse till föreningsstämma med ÖSS VA Ekonomisk förening

Plats: Rackeby Bygdegård

Tid:   Tisdagen den 10/4-2018, kl 19.00

Föredragningslista

1.  Mötets öppnande.

2.  Val av ordförande att leda föreningsstämman.

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4.  Val av två justeringsmän till mötesprotokollet.

5.  Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.

6.  Fastställande av röstlängd.

7.  Fastställande av dagordningen

8.  Styrelsens årsredovisning av det förflutna verksamhetsåret.

9.  Revisorernas berättelse.

10.  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

11.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

12.  Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

13.  Fastställande av medlemsavgift och årsbudget.

14.  Val av styrelseledamöter, mandattid två år.

Mandattiden har gått ut för Per Larsson och Solbritt Larsson.

15.  Val av en suppleant till styrelsen, mandattid två år.

Mandattiden har gått ut för Göran Alfredsson.

16.  Val av ordförande bland styrelsens ledamöter.

17.  Val av två firmatecknare inom styrelsen.

18.  Val av två revisorer, jämte en suppleant.

Gunnar Berg har avsagt sig omval.

19.  Val av ledamot till valberedningen, mandattid tre år.

Mandattiden har gått ut för Göran Smedegård.

20.  Val av sammankallande bland valberedningens ledamöter.

21.  Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till föreningsstämman.

Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att föreningsstämman utlysts.

Styrelsen kommer att ge en slutrapportering av Avlopps-och Bredbandsprojektet.

Styrelsen önskar ta upp frågan om att införa två utdebiteringstillfällen per år.

Fråga om Återbetalning av enskild medlems insats.

22.  Övriga ärenden.

23.  Mötets avslutande.

Välkomna! OBS! Vi bjuder på fika.

Skuldebrev efterlyses

Vi saknar skuldebrev från det senaste utskicket av medlemslån, från ett antal av våra medlemmar.

Skuldebrevet, som är medlemmens bevis för utlåning av pengar till föreningen och således ett värdepapper, skickades ut i 2 exemplar varav det ena skulle skickats tillbaka efter påskrift, till vår ordförande Per Larsson i frankerat kuvert. Vi vill be er som missat detta, att skicka in senaste skuldebrevet så snart som möjligt. Utan skuldebrev blir er inbetalning en gåva till föreningen och det hade ni kanske inte tänkt er.

Snart två års drift av avloppssystemet

Vi kan nu efter snart två års drift av de första installationerna, konstatera att vårt avloppssystem pumpar på riktigt bra. Hittills är det endast fem driftsavbrott, varav två vid uppstart och nu i vinter ett på grund av termostatfel samt ett då värmeelement lagt av, båda garantiärenden.

Det mest uppseendeväckande stoppet orsakades av att felaktigt material, (baby-servetter) hade spolats ned i toaletten (se bild), vilket ledde till att kunden fick betala utryckning och reparation. För att bibehålla god driftssäkerhet är det viktigt att ni alla tänker på vad ni spolar ned i toaletten och övriga avlopp.

Vi bifogar här en bra info från Alltjänst i Lidköping, som handhar servicen av våra pumpar.

Servitutsavtal

Nya servitutsavtal har upprättats och överlämnats till markägare inom vårt verksamhetsområde. Vi saknar en del påskrifter samtidigt som vi ännu inte lyckats få kontakt med några markägare. Vi vill dock uppmana de markägare som har fått ut avtal, men inte skrivit på och skickat tillbaka, att göra detta så snart som möjligt, så att vi kan slutföra och registrera in avtalen.

Hälsningar
Styrelsen

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara