Avlopps- och bredbandsprojektet är avslutat

Ett händelserikt år går mot sitt slut och vårt stora avlopps- och bredbandsprojekt är avslutat och i hamn!

Arbetsgruppen för projektet hade ett avslutande byggmöte den 14 december och kunde vid summeringen av projektet konstatera att det hela förlöpt mycket bra både vad gäller kostnader, tidsinnehåll och sist men inte minst funktionalitet. En starkt bidragande orsak är att vi haft duktiga entreprenörer med ett bra inarbetat arbetskoncept vad gäller arbetsmetoder, val av maskinutrustning och bemanning. Valet av pumpkoncept har också bidragit till en smidig inkoppling och igångkörning av systemet.

Ökat antal medlemmar

Antalet anslutna har sedan projektstart, hösten 2015, ökat med ca 30 st på avloppssidan och uppgår nu till 290 anslutna. På bredbandssidan ökade antalet anslutna från 190 till 229 stycken. Till dessa ska läggas ett 50-tal medlemmar, i Skalunda/Rackeby-området, som redan hade bredband, varför vi nu har en mycket hög bredbandstäckning i vårt område.

Antalet nytillkomna gjorde att grävschaktets längd ökade från 6,3 till 6,9 mil och projektomslutningen ökade från ursprungliga 28 milj kr till 35 milj kr. Positivt nog har vi kunnat väga upp de ökade kostnaderna med ökade intäkter, som i projektbokslutet till och med gett ett överskott, vilket dragits av från den senaste fakturerade slutbetalningen.

Projektuppföljning

Projektet är således avslutat, men en inventering och kvalitetsuppföljning av pumpinstallationerna görs för närvarande av Per Larsson, för att säkra upp så att isolerskivor för frostskydd m.m. är rätt placerade långt ned i brunnen, inför den kommande vintern.

En del medlemmar har hört av sig och haft frågor kring faktureringen som gjorts. Vi vill uppmana er att läsa det följebrev som bifogades i utskicket eller kontakta någon i styrelsen.

Vi som jobbat med projektet och alla kringliggande frågor under året vill passa på att önska alla medlemmar med familjer

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Styrelsen