Info från föreningsstämman 10 april 2018

Ca 50 medlemmar deltog på föreningsstämman.

Summering av 2017

Av verksamhetsrapporten framgick att det stora avlopps-och bredbandsprojektet nu färdigställts, med ett mycket positivt resultat sett till funktion och ekonomi.

Totalt har 290 hushåll anslutits till avlopp och 229 hushåll har fått fiber framdraget för anslutning till bredband. Det blev totalt 6,9 mil grävschakt.

Stämman gav styrelsen och projektledningen en eloge för ett väl genomfört arbete.

Resultaträkningen och balansräkningen presenterades av Gunilla Fredriksson, föreningens redovisningskonsult. På grund av en positiv utfakturering från projektet för samförläggningar av vatten-, avlopps-, el- och bredbandskanalisering har ett positivt årsresultat uppnåtts på 8 865 kr. Då har även en viss överavskrivning kunnat göras på anläggningstillgångarna, vilket är mycket värdefullt för kommande år.

Ekonomi 2018

Ordföranden presenterade ett budgetförslag för 2018, som godkändes.

2018 blir första året som nya debiteringsmodellen kommer att tillämpas fullt ut på helårsbasis, när det gäller de fasta avgifterna för täckande av föreningens investeringar, samt de fasta och rörliga kommunala taxorna för vatten och avlopp.

Den rörliga VA-taxan 2018 kommer att uppgå till 23,44 kr/m3 (inkl moms) och 18,75 kr/m3 (exkl moms). Dessa priser inkluderar ett pålägg på 3,00 kr/m3 för täckande av föreningens kostnader.

Den kommunala fasta årsavgiften för VA-taxan som ursprungligen fastställdes till 857 kr i kommunfullmäktige 2015, har för 2018 höjts till 1200 kr (inkl moms).

För 2018 föreslog styrelsen en oförändrad serviceavgift för olika kategorierna enligt nedan:

  • Vatten- och avlopps-kund: 600 kr + moms
  • Vatten-kund: 300 kr + moms
  • Passiv kund: 0 kr

Mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

Nätavgiften som är en ”motpost” till amorteringarna på lånen från medlemmarna, balanserar de ökade nytillkomna avskrivningarna och varierar. ”Kostnaden” för medlemmen blir momsen på nätavgiften och den varierar mellan 450-615 kr per år för en vatten och avloppskund.

Två inbetalningar per år

Styrelsens förslag att införa två inbetalningar per år godkändes enhälligt av stämman, varför en fakturering kommer att göras med ett fast belopp av:

  • 2 700 kr för året runt-boende hushåll
  • 1 700 kr för sommarboende hushåll

Denna fakturering beräknas ske i slutet av maj och dras sedan av på den slutliga årsfaktureringen i november.

Årskostnaden för ett året runt-hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3 beräknas uppgå till ca 7 000 kr. Motsvarande kostnad för en sommarstuga med en vattenförbrukning på 30 m3, beräknas uppgå till 3 600 kr.

Avslutningsvis

Avslutningsvis gjordes en ingående redovisning av avlopps-och bredbandsprojektet. Projektet har förlöpt mycket bra både vad gäller kostnader, tidsinnehåll och sist men inte minst funktionalitet.

Årsmötet avslutades med att mötesdeltagarna bjöds på smörgåstårta för att fira det positiva projektgenomförandet.

Styrelsen