ÖSS-Nyheter

Våren är i antågande trots den kalla nordanvinden som tappert håller emot.

Vi i styrelsen arbetar målmedvetet vidare med vårt viktiga avloppsprojekt och tar små steg framåt.

Fyra leverantörer av pumputrustningar har presenterat sina respektive koncept för lätt trycksatta avloppssystem även benämnt LTA eller LPS.

Parallellt har vi även kontakt och överläggningar med olika gräventreprenörer.

Vi väntar in de sista offerterna och kommer sedan att göra en utvärdering både tekniskt, underhålls- mässigt, miljömässigt och inte minst långsiktigt ekonomiskt.

Beräkningar visar att vi har en ansenlig ledningsdragning framför oss med närmare 9 mil avloppsledningar för att täcka in alla som anmält intresse för anslutning. Till detta kan läggas ledningsdragningen för bredband och eventuellt nya vattenmedlemmar.

Det är ett omfattande arbete med denna förprojektering och utvärdering, men vi kommer att kalla samtliga intressenter till ett stort informationsmöte under senare delen av april, när vi känner oss mogna och har fått fram relevant information.

Då vi prioriterar detta arbete med avloppsprojektet, kommer vi att behöva senarelägga årets föreningsstämma och årsmöte gentemot tidigare år. De nya stadgarna medger det och vi hoppas att ni medlemmar har lite tålamod och förståelse för detta.

Parallellt med vårt projekteringsarbete pågår en livlig diskussion om vilka vatten- och avloppsavgifter som kommunen kommer att tillämpa för boende utanför tätorten, vilket ni säkert har tagit del av efter senaste fullmäktigemötet i måndags.  Det är positivt att ärendet nu återremitteras, så att vi och övriga VA-föreningar kan få igång en konstruktiv diskussion med kommunens handläggare.

Med dessa små rader önskar vi i styrelsen alla våra medlemmar en GLAD PÅSK!